Undersökningsmetoder

Great Consulting arbetar med ett flertal undersökningsmetoder för att hjälpa våra kunder.

Webbenkäter – Vi genomför webbenkäter via mail och sms och använder ett av Sveriges största enkätverktyg Webropol. Webbenkäter används som metod för att samla in data på en bred front, exempelvis kan vi genom webbenkäter skapa ett så kallat NKI (Nöjd Kund Index).

Webbenkäter används vid:
  • Kundundersökningar
  • Medarbetarundersökningar
  • Företagsklimatsmätning
Intervjuer: Vi genomför kvalitativa och kvantitativa intervjuer via telefon, Teams eller face-to-face. För att skapa en djupare förståelse för era kunders upplevelser är kvalitativa djupintervjuer att rekommendera. Kvantitativa intervjuer används bland annat för att mäta era kunders kännedom om er, vilken potential som finns och hur nuvarande och önskade inköpsmönster ser ut.

Djupintervjuer används när:
  • Ni behöver en djupare förståelse av mätningar som gjorts
  • Ni saknar underlag för utvecklingsstrategier
  • Ni vill få en djupare förståelse av era kunders behov framåt
Kvantitativa intervjuer används vid:
  • Undersökning/uppföljning av evenemang
  • Marknadsundersökningar

Fokusgrupper: Vi modererar fokusgrupper för att få fram konkreta förbättringsförslag i samverkan med era kunder. Fokusgrupp kan genomföras på plats eller digitalt.

Fokusgrupper används när:
  • Ni vill ta fram konkreta förbättringsförslag inför ett utvecklingsarbete/strategiskapande